کتاب گنجینه نت سرودهای ملٌی وطن

کتاب الکترونیکی دیــوان امیــــر جـــاهـد تقابل شعر و موسیقی گنجینه ترانه های میهن + نت نویسنده : امیر جاهد

کتاب تصنیف و سرود از ایرج برخوردار

کتاب الکترونیکی تصنیف و سرود نویسنده : ایرج برخوردار

کتاب الکترونیکی ردیف و موسیقی شعر

کتاب الکترونیکی ردیف و موسیقی شعر نویسنده : دکتر احمد محسنی