کتاب الکترونیکی مولانا و موسیقی

کتاب الکترونیکی

مولانا و موسیقی

بررسی موسیقی از دیدگاه مولانا

و تاثیر آن بر زندگی و آثار وی

ادامه مطلب …

کتاب گنجینه نت سرودهای ملٌی وطن

کتاب الکترونیکی

دیــوان امیــــر جـــاهـد

تقابل شعر و موسیقی

گنجینه ترانه های میهن + نت

نویسنده : امیر جاهد

ادامه مطلب …

کتاب الکترونیکی آوازهای زیرزمین

کتاب الکترونیکی

آوازهای زیرزمین

نویسنده : سید ابراهیم نبوی

ادامه مطلب …

کتاب (تئوری موسیقی سنتی ایران)

کتاب الکترونیکی

تئوری موسیقی سنتی ایران

آشنایی با تعریف و کارآیی دستگاه ها و گوشه ها در

موسیقی سنتی ایران

ادامه مطلب …

کتاب الکترونیکی زیر و بم

کتاب الکترونیکی زیر و بم

پژوهشی در گستره ی موسیقی اصیل بدخشان

نویسنده : وحید قاسمی

ادامه مطلب …