کتاب بیایید تار و سه تار بنوازیم۲

کتاب الکترونیکی بیایید تار و سه تار بنوازیم نویسنده : استاد کیوان ساکت قطعات : کلنل علینقی وزیری – روح الله خالقی

کتاب بیایید تار و سه تار بنوازیم۱

کتاب الکترونیکی بیایید تار و سه تار بنوازیم نویسنده : استاد کیوان ساکت بر اساس متد آموزشی کلنل علینقی وزیری

کتاب بنیاد های نوازندگی تار

کتاب الکترونیکی بنیاد های نوازندگی تار نویسنده :  استاد محمدرضا لطفی

کتاب تکنیک های مضرابی برای تار

دانلود کتاب الکترونیکی تکنیک های مضرابی برای تار تالیف و تصنیف : دکتر اسد الله حجازی