کتاب آشنایی با اجزای مختلف گیتار

کتاب الکترونیکی آشنایی با اجزای گیتار کلاسیک و الکتریک و بررسی تفاوت های آنها

کتاب Guitar Exercise

  کتاب الکترونیکی ۴۱۶ تمرین برای گیتار کلاسیک