کتاب دیکشنری جامع آکورد ویژه پیانو

کتاب الکترونیکی دیکشنری جامع آکوردهای پیانو مجموعه تمامی آکوردهای اصلی ساز پیانو تفکیک شده بر اساس گام ها The Piano Chord Encyclopedia 

آکوردهای ماژور سر دسته گیتار + تبلچر و تصویر نحوه انگشت گذاری

۱۲ آکورد ماژور سر دسته برای گیتار (ویژه مبتدیان) ( ۷ آکورد اصلی – ۵ آکورد فرعی )