کتاب تحلیل ردیف از داریوش طلایی

کتاب الکترونیکی

تــحـلیـل ردیــف

و سیستم مقام ها 

نویسنده : استاد داریوش طلایی

ادامه مطلب …

کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

کتاب الکترونیکی

نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

ردیف و سیستم مدال

نویسنده : داریوش طلایی

ادامه مطلب …

کتاب تئوری موسیقی کاربردی

کتاب الکترونیکی

تئوری موسیقی کاربردی

نویسنده :سحر ایوز محمدی

زیر نظر استاد فقید

دکتر مصطفی کمال پورتراب 

ادامه مطلب …

کتاب (تئوری موسیقی سنتی ایران)

کتاب الکترونیکی

تئوری موسیقی سنتی ایران

آشنایی با تعریف و کارآیی دستگاه ها و گوشه ها در

موسیقی سنتی ایران

ادامه مطلب …

کتاب تئوری بنیادی موسیقی پرویزمنصوری

کتاب الکترونیکی

تئوری بنیادی موسیقی

اثــر

استاد پرویز منصوری

ادامه مطلب …