کتاب تحلیل ردیف از داریوش طلایی

کتاب الکترونیکی تــحـلیـل ردیــف و سیستم مقام ها  نویسنده : استاد داریوش طلایی

کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

کتاب الکترونیکی نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی ردیف و سیستم مدال نویسنده : داریوش طلایی

کتاب تئوری موسیقی کاربردی

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی کاربردی نویسنده :سحر ایوز محمدی زیر نظر استاد فقید دکتر مصطفی کمال پورتراب 

کتاب (تئوری موسیقی سنتی ایران)

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی سنتی ایران آشنایی با تعریف و کارآیی دستگاه ها و گوشه ها در موسیقی سنتی ایران

کتاب تئوری بنیادی موسیقی پرویزمنصوری

کتاب الکترونیکی تئوری بنیادی موسیقی اثــر استاد پرویز منصوری

کتاب تئوری موسیقی استاد کمال پورتراب

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی مبانی موسیقی نظری نویسنده : استاد مصطفی کمال پورتراب