روز جهانی موسیقی مبارک باد

پیشاپیش فرارسیدن ۳۱ خرداد ماه “روز جهانی موسیقی” که به انتخاب جامعه بین اللملی موسیقی نام گذاری شده است را به همه هموطنان گرامی بالاخص جامعه موسیقیدانان و هنرمندان ایرانی