کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

کتاب الکترونیکی نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی ردیف و سیستم مدال نویسنده : داریوش طلایی

کتاب مقدمات تئوری موسیقی

کتاب الکترونیکی مقدمات تئوری موسیقی به روش ساده نویسنده : ناصر قنادان

کتاب تئوری مقدماتی موسیقی

کتاب الکترونیکی تئوری مقدماتی موسیقی نویسنده : سید نظام الدین دلفانی

کتاب تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب تئوری موسیقی کاربردی

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی کاربردی نویسنده :سحر ایوز محمدی زیر نظر استاد فقید دکتر مصطفی کمال پورتراب 

کتاب تئوری بنیادی موسیقی پرویزمنصوری

کتاب الکترونیکی تئوری بنیادی موسیقی اثــر استاد پرویز منصوری

کتاب تئوری موسیقی استاد کمال پورتراب

کتاب الکترونیکی تئوری موسیقی مبانی موسیقی نظری نویسنده : استاد مصطفی کمال پورتراب