کتاب نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

کتاب الکترونیکی

نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی

ردیف و سیستم مدال

نویسنده : داریوش طلایی

ادامه مطلب …

کتاب مقدمات تئوری موسیقی

کتاب الکترونیکی

مقدمات تئوری موسیقی

به روش ساده

نویسنده : ناصر قنادان
ادامه مطلب …

کتاب تئوری مقدماتی موسیقی

کتاب الکترونیکی

تئوری مقدماتی موسیقی

نویسنده : سید نظام الدین دلفانی
ادامه مطلب …

کتاب تئوری موسیقی به زبان ساده

کتاب الکترونیکی

تئوری موسیقی به زبان ساده

نویسنده : محمد کاظم زاده
ادامه مطلب …

کتاب تئوری موسیقی کاربردی

کتاب الکترونیکی

تئوری موسیقی کاربردی

نویسنده :سحر ایوز محمدی

زیر نظر استاد فقید

دکتر مصطفی کمال پورتراب 

ادامه مطلب …